Producenci
Cookies

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marcin Bachniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MINISTERSTWO MOCY FHU Marcin Bachniak z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 22/19, 42-226 Częstochowa, NIP: 9491465137.

 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 3. Dla interpretacji terminów zawartych w niniejszym dokumencie, stosuje się słowniczek Regulaminu sklepu, dostępny na stronie internetowej www.ministerstwo-mocy.pl, lub tak jak zostało to opisane w niniejszej Polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych www.ministerstwo-mocy.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Sprzedawca - MINISTERSTWO MOCY FHU Marcin Bachniak z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 22/19, 42-226 Częstochowa, NIP: 9491465137, jest Administratorem Danych Osobowych Klienta. Oznacza to, że jeśli Klient posiada Konto (Konto Klienta) na naszej stronie internetowej www.ministerstwo-mocy.pl, to przetwarzamy takie dane Klienta jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń;

 2. Sprzedawca - MINISTERSTWO MOCY FHU Marcin Bachniak z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 22/19, 42-226 Częstochowa, NIP: 9491465137, jest także Administratorem Danych Osobowych osób podających swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego, Newsletter, poleć znajomemu, prowadzenie Konta Klienta, zamieszczanie opini;

 3. Dane osobowe przetwarzane są: 

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 2. zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności,

 3. w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 4. w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących 
  na Administratorze Danych Osobowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 5. w zakresie i w celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych a przetwarzanie nie narusza interesów lub podstawowych praw i wolności Klienta (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 6. w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli umieścił swoje dane w formularzu kontaktowym, Newsletter, poleć znajomemu, w związku z prowadzeniem Konta Klienta, zamieszczaniem opinii. (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 7. w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 

 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:

 1. w przypadku realizacji zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy - do czasu wycofania tej zgody,

 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,

 3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych - przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta,

 4. w zakresie przesyłania danych z formularza kontaktowego, Newsletter, poleć znajomemu, prowadzenia Konta Klienta, zamieszczania opinii - przez okres do czasu wycofania zgody przez Klienta na takie przetwarzanie.

 

§ 3

Uprawnienia Klienta

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: 

 1. dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem udzielenia informacji, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji żądania przez Administratora wynosi miesiąc, nie dłużej jednak niż trzy miesiące – w skomplikowanych przypadkach (z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań), licząc od dnia otrzymania żądania;

 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w zgromadzonych przez tego Administratora swoich danych osobowych;

 3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO - w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie, będzie wymagało odrębnej zgody tej Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego;

 4. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO - w przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej interesów, praw i wolności 
  nad celem przetwarzania danych;

 5. prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO - w każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki;

 6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO - w każdej chwili Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem otrzymania w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy;

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego art. 77 RODO - w przypadku uznania przez Osobę, której dane osobowe dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi 
  do organu nadzorczego;

 8. prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody 
  na przetwarzanie danych osobowych, Osoba, której dane osobowe dotyczą, 
  ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:

 1. drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@ministerstwo-mocy.pl

 2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 796 145 735

 3. drogą listowną na adres siedziby Sprzedawcy: MINISTERSTWO MOCY FHU Marcin Bachniak, ul. Kordeckiego 22/19, 42-226 Częstochowa;

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta
  po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 2. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz inne jego dane, które przetwarza, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 3. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 4. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione 
  albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi wiąże nas umowa 
  o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl